پیام ریاست

دانشـــــــگاه کانون جوشش آفرینندگی و نوآوری است و دانشگاهیان، رهنوردان گذر از مرزهای دانش و دستیابی به ناپیداها و نادانسته هایند. امید است قاطبه دانشجویان با توکل بر خداوند متعال، تلاش و کوشش و همچنین تعامل و همدلی با اساتید و پرسنل دانشگاه، موفقیت های بزرگ و روز افزونی را در عرصه علم، فرهنگ ، دانش و فناوری بدست آورند. حلول ماه مهر ماه بهار دانش و مهرورزی را به جامعه دانشگاهی و دانشجویان عزیز دانشگاه صنعتی قوچان به ویژه دانشجویان جدیدالورود صمیمانه تبریک گفته و برای همگان دستیابی به مدارج عالی علمی، دینی و اخلاقی توام با موفقیت، بهروزی و سلامت از درگاه خداوند متعال خواهانم.

دکتر علی اصغر بهشتی

رئیس دانشگاه صنعتی قوچان