آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویانآیین نامه های فرهنگی
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویانآیین نامه های آموزشی
اصلاحیه بخشی از دستورالعمل تعهد خدمتآیین نامه های آموزشی
اطلاعیه درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان نوورودآیین نامه های دانشجویی
الحاقیه دستورالعمل پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
توصیه های حفاظتی در زمینه ITآیین نامه های حراست
جدول محاسبه آموزش رایگانآیین نامه های آموزشی
خلاصه نکات آموزشی مقطع کارشناسیآیین نامه های آموزشی
دستئرالعمل های امنیتیآیین نامه های حراست
دستور العمل برگزاری آیین دانش آموختگی دانشگاهآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرائی اساتید مشاور انجمن های علمی – دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اجرایی طرح های مرکز نوآوریآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل اجرایی فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیانآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل اردوهای دانشجوییآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل استفاده از خوابگاهآیین نامه های حراست
دستورالعمل پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیانآیین نامه های فرهنگی
دستورالعمل کاردانشجوییآیین نامه های دانشجویی
دستورالعمل لغو تعهد آموزش رایگان ویژه دانشجویان دوره روزانهآیین نامه های آموزشی