آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دوستیابیآیین نامه های حراست
شیوه نامه های داخلی مرکز نوآوریآیین نامه های پژوهشی
دستورالعمل اجرایی طرح های مرکز نوآوریآیین نامه های پژوهشی
کمیسیون موارد خاصآیین نامه های دانشجویی
آیین نامه صندوق رفاه دانشجویانآیین نامه های دانشجویی
۳دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویانآیین نامه های دانشجویی
شهریه ورودی های۹۹آیین نامه های آموزشی
شهریه ورودی های۹۸آیین نامه های آموزشی
شهریه ورودی های۹۷آیین نامه های آموزشی
شهریه ورودی های۹۶آیین نامه های آموزشی
شهریه ورودی های۹۵آیین نامه های آموزشی
شهریه ورودی های ۹۳و۹۴آیین نامه های آموزشی
دستورالعمل معافیت تحصیلیآیین نامه های آموزشی
دستورالعمل لغو تعهد آموزش رایگان ویژه دانشجویان دوره روزانهآیین نامه های آموزشی
جدول محاسبه آموزش رایگانآیین نامه های آموزشی
اصلاحیه بخشی از دستورالعمل تعهد خدمتآیین نامه های آموزشی
دستورالعمل پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
الحاقیه دستورالعمل پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد ناپیوستهآیین نامه های آموزشی
آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی ۹۴ و پس از آنآیین نامه های آموزشی
آیین نامه کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته ورودی های ۹۳ و پس از آنآیین نامه های آموزشی